5001 Activ Pool

PH Up 1kg 79kr

Activ Pool PH Up Granulat höjer poolvattnets pH-värde. Det ideella pH-värdet är mellan 7,0-7,4. Om pH värdet är under 7,0 ska den höjas med Activ Pool pH Up. (Om värdet är över 7,4 ska den sänkas med Activ Pool pH Down).

Dosering: Tillsätt 100g pH Up för att höja pH värdet med 0,2 per 10 000 liter vatten.

Bruksanvisning: Lös upp pH Up i en ren plastbehållare med lite vatten. Tillsätt först vatten. Låt cirkulationspumpen köra och applicera lösningen längs poolkanten. Bör aldrig blandas med andra kemikalier! Förvaras i originalförpackning oåtkomligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus.

5004 Activ Pool

PH Down 1,5kg 79kr

Activ Pool PH Down är granulat som sänker poolvanttnets pH-värde. Det ideella pH-värdet är mellan 7,0-7,4. Om pH-värdet är över 7,4 ska den sänkas med Activ Pool pH Down. (Om värdet är under 7,0 ska den höjas med Activ Pool pH Up).

Dosering: Tillför 150g pH Down för att sänka pH-värdet med 0,2 per 10 000 liter vatten.

Bruksanvisning: Lös upp pH Down i en plastbehållare med lite vatten. Tillsätt först vatten. Låt cirkulationspumpen köra och applicera lösningen längs poolkanten. Bör aldrig blandas med andra kemikalier! Förvaras i originalförpackning oåtkomligt för barn, samt torrt, frostfritt och inte i direkt solljus.

5047 Activ Pool

Klor Stabil 1kg 169kr

Vanligt solljus och stigande vattentemperaturer ger en enorm förlust av stabiliserat klor i poolen. Tack vare Klor Stabil kommer klorförbrukningen att minska avsevärt, dessutom kommer klorlukten minimeras. Klor Stabil har en obegränsad depåeffekt i vattnet och påverkar inte effekten av andra rengöringsmedel i poolen. Klor Stabil kommer inte att ta slut i poolen och bör därför endast efterdoseras i förhållande till det nya utbudet av färskvatten.

 Bruksanvisning: En förutsättning är att pH-värdet är mellan 7,0 -7,4. I poolvattnet tillförs senda 15-20 gr Klor Stabil per m3 poolvatten. Senere efterdoseringar bör baseras på mängden ifyllt nytt vatten i poolen.

5048 Activ Pool

Metal Out 1 lit. 139kr

ActivPool Metal Out är en speciell syrakoncentrat och används för att avlägsna järn, koppar, kalcium och andra faasta metaller- och kalkavlagrningar från poolens botten och sidor UTAN att poolen måste tömmas. Metal Out sänker den totala hårdheten på vattnet, så att metallen och kalk kristalliseras och sedan uppsamlas i sandfiltret.

Dosering: 0,3L -0,5L Metal Out per 10 m3 vatten.

Bruksanvisning: Metal Out fördelas jämnt ut i vattnet medan anläggningen är igång. Anläggningen skall då köras i minst 48 timmar. Backspola filtret ordentligt och kontrollera vattnets pH-värde, och om det behövs, justera pH-värdet till 7,0-7,4.

Viktig information: pH-värdet MÅSTE höjas till 7,5-8,0 innan man tillför Metal Out. Detta görs enkelt med ActivPool pH UP granulat.

5050 Activ Pool

Calcium Stabil 1 lit. 119kr

Flytande hårdhetsstabilisator som förhindrar kalkavlagringar i både pool och cirkulationssystem. Förhindrar grumligt vatten orsakat av hårt vatten och utfällning av metalljoner i poolen.

En fördel är att pH-värdet är som det skall och att klorhalten är stabil.

Bruksanvisning: Calcium Stabil tillförs omedelbart efter en nyfyllning av poolen. Doseringen beror på vattnets hårdhet: Upp till 20⁰dH = 200 ml/10 m3. Från 20⁰dH = 300ml/10 m3. Information om ditt vattens hårdhet kan hittas på ditt elbolags hemsida. Observera att doseringen måste ökas med en tredjedel vid vattentemperaturer över 27⁰C.

5051 Activ Pool

Alka Up 1kg 119kr

I synnerhet kan pH-värdet vara svårt att hålla på stabil nivå från en tid till en annan. Vid nyfyllning och uppvärmning av vattnet kommer pH-värdet ofta att höjas. Detta sker för att det kan vara en för låg alkanitet i vattnet, vilket gör det svårt att hålla vattnet i bra balans. Alka Up stabiliserar vattnets pH-värde så att det blir lättare att upprätthålla den önskade pH-balansen.

Dosering: Lägg i 50 gr Alka Up för att höja alkanitet till 50 mg/1000 L vatten.Kontrollera nu alkaniteten i vattnet med teststickor. Idealnivån av alkanitet är 80-120 mg/L. Lägg i mer Alka Up om den uppmätta nivån är lägre än idealnivån.

Bruksanvisning: Det rekommenderas att Alka Up löses upp i en behållare med vatten- och därefter hälles i badvattnet medan cirkulationspumpen är igång. Låt pumpen gå i minst 20 minuter efter tillsatsen. Därefter mäts alkaniteten i vattnet igen för att kontrollera om vädet ligger på idealnivån. Kontrollera även att pH-värdet är på den idealiska nivån 7,0-7,4.

5007 Activ Pool

Klor Quick 1kg 149kr

Activ Pool Klor Quick används för desinfektion av poolvatten. Säker desinfektion av badvattnet i pooler med hög aktivitet uppnås genom att upprätthålla en klorhalt på 1-3mg/L och ett pH-värde mellan 7,0-7,4. Kontrollera och justera regelbundet klor och pH-nivåer. Klorhalt: 56%. Förpackning: Plasthink med skruvlock.

Dosering: Vid uppstart och chokklorering: Tillsätt 75g Klor Quick granulat per 10 000 liter. Det rekommenderas att använda Klor Quick i kombination med långsamlösliga Klor LongTabs. Alternativt tillsätts 20-30g Klor Quick per 10 000 liter vatten var 3:e-4:e dag. Klor Quick granulat upplöses i en ren hink med vatten. Fyll alltid i vattnet först! Tillsätt därefter långsamt upplösningen längs poolkanten.

5009 Activ Pool

Klor Quick 5kg 529kr

Activ Pool Klor Quick används för desinfektion av poolvatten. Säker desinfektion av badvattnen i pooler med hög aktivitet uppnås genom att upprätthålla en klorhalt på 1-3 mg/L och ett pH-värde mellan 7,0-7,4. Kontrollera och justera regelbundet klor och pH-nivå. Klorinhalt: 56%. Förpackning: Plasthink.

Dosering:Vid uppstart och chokklorering: Tillsätt 75g Klor Quick granulat per 10 000 liter.Upprätthåll: Alternativt tilsätts 20-30 g Klor Quick per 10 000 liter vatten var 3:e-4:e dag.

Bruksanvisning: Det rekommenderas att använda Klor Quick i kombination med långsamlösliga Klor LongTabs. Klor Quick granulat upplöses i en ren hink med vatten. Fyll alltid i vattnet först! Tillsätt därefter långsamt upplösningen längs poolkanten.

5010 Activ Pool

Klor Quick 10kg 849kr

Activ Pool Klor Quick används för desinfektion av poolvatten. Säker desinfektion av badvatten i pooler med hög aktivitet uppnås genom att upprätthålla en klorhalt på 1-3 mg/L och ett pH-värde mellan 7,0-7,4. Kontrollera och justera regelbundet klor och pH-nivå. Klorhalt: 56%. Förpackning: Plasthink.

Dosering: Vid uppstart och chokklorering: Tillsätt 75g Klor Quick granulat per 10 000 liter. Upprätthållning: Alternativt tillsätts 20-30g Klor Quick per 10 000 liter vatten var 3:e-4:e dag.

Bruksanvisning: Det rekommnderas att använda Klor Quick i kombination med långsamlösliga Klor LongTabs. Klor Quick granulat upplöses i en ren hink med vatten. Fyll alltid i vatten först! Tillsätt därefter långsamt upplösningen längs poolkanten.

5011 Activ Pool

Klor Quick Tabs 1kg 199kr

För desinfektion av poolvatten. Säker desinfektion av badvatten uppnås genom att upprätthålla en klohalt på 1-3 mg/l och ett pH-värde mellan 7,0-7,4. Kontrollera och justera regelbundet klor och pH-nivå.

Dosering: Vid uppstart och chokklorering: Tillsätt 4st Klor Quick tabs per 10 000 liter.

Bruksanvisning: Det rekommenderas att använda Klor Quick i kombination med långsamupplösliga Klor Long Tabs. Alternativt tillsätta 1-2 st Klor Quick tabs per 10.000 liter vatten var 3-4 dag. Klor Quick tab läggs i en ren behållare med lite vatten i. Fyll alltid i vattnet först! Tillsätt därefter långsamt upplösningen längs poolkanten.

Vid användning i fasta pooler behöver vattnets klorstabilisator (cyanursyra) testas ett par gånger per år. Detta görs enklast med ett Activ Pool testkitt. Idealvärdet för stabilisatorn är från 25 till 40 mg/L. Vid ett högre värde av cyanursyra än 50 mg/L måste man tillföra mer färskvatten tills värdet har sjunkit igen. Detta göra vanligtvis i samband med den vanliga backspolningen av filtret.

Varning: Att blanda olika klorprodukter kan leda till starka reaktioner och explosioner! Blanda inte med andra kemikalier! Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid produktinformationen!

5025 Activ Pool

Oxy PoolChock 1kg (klorfri) 259kr

Oxy PoolChock granulat används för klorfri chockbehandling av badvattnet vid uppstart av pool och vid problemvatten. I varma perioder rekommenderas att ge vattnet en ytterligare chockbehandling var 14:e dag.

Instruktioner: Perfekt pH-värde: 7,0-7,4. Idealisk syrehalt av 3-5 mg / l. Kontrollera och justera regelbundet värdena för pH och syre (klorfritt vatten).

Dosering per 10.000 liter vatten:

Uppstart: Tillsätt 200 gr Oxy PoolChock.

Problemvatten: Tillsätt 250 gr Oxy PoolChock.

Daglig vård: Lägg varje dag 20gr. Oxy PoolChock.

För ett lättskött vatten rekommenderas att man dagligen lägger i 3 st. klorfria Activ Pool Oxy CombiTabs. Fyll vatten i en ren hink och lös upp Oxy PoolChock granulat där i. Lösningen hälls längs poolens kant, eller framför inloppet medan pumpen går. Oxy PoolChock desinficerar mycket effektivt. Halten av Oxy PoolChock kan endast mätas i vattnet 4 timmar efter tillsatsen. Därför kan det badas igen relativt snabbt efter tillsatsen. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketter och produktinformation.

Förpackning: Plastbehållare med skruvlock.

5041 Activ Pool

Klor SuperChock Calcium Hypoklorit 10kg 995kr

Activ Pool Klor SuperChock är en ustabilliserat, och mycket lättlösliga granualer med en extra hög klorhalt av 70%. Klor SuperChock är mycket lämplig för daglig klorering av poolen och samt för chockkloreringar. Desinficering av poolvatten i pooler med hög akrivitet säkerställs genom att upprätthålla en klorhalt av 1-3 mg / L, och ett pH-värde mellan 7,0 till 7,4. Klorhalt: 70%. Förpackning: Plasthink.

Dosering: I början av säsongen eller vid chockbehandlingar tillförs 50-80 gr Klor SuperChock per 10.000 liter vatten. Poolen får inte användas de närmsta timmarna efter en chockbehandling. För daglig behandling för man i 30-50 gr Klor SuperChock per 10.000 liter ostabiliserat poolvatten. Vid stabiliserat poolvatten för man i en daglig dos på 20-30 gr per 10.000 liter. Granulerna löses upp genom försiktig omrörning i en hink med vatten. Därefter tillförs lösningen längs poolkanten medan pumpen går.

Det rekommenderas att lägga i Klor SuperChock granulat på kvällen. Doseringmängden är vägledande, eftersom behovet kan ändras beroende på solmängd, stormar m.m.

Observera att Klor SuperChock höjer vattnets pH-värde. Kontrollera och justera därför regelbundet klor- och pH-värdena. pH-värdet sänks med Activ Pool PH Down.

Förvaras otillgängligt för barn. Lagras i originalförpackningen frostfritt och fritt från direkt solljus.

 

5017 Activ Pool

Klor LongTabs 200g 1kg 169kr

Activ Pool Klor LongTabs 200g används till pooler över 15m3 och är lämplig som veckotabletter, då kloret tillsätts långsamt ned i vattnet. Tabletterna ger därför ett löpande underhåll av poolvattnets renhet.

Klorhalt: 90%. Förpackning: Plastbehållare med ett skruvlock.

Instruktioner: Perfekt pH-värde: 7,0-7,4. Perfekt klorhalt i pooler med normal aktivitet: 0,5 till 1,0 mg / l. Perfekt klorinhalt i pooler med hög aktivitet: 1-3 mg / liter. Kontrollera och justera regelbundet pH och klor nivåer.

Dosering: Tillsätt 1 tablett per. 20.000 liter vatten. När tabletterna bara är 10% av normal storlek, lägg till nya tabletter. Sätt alltid tabletterna i en flytande klordispenser eller i poolens skimmer.

5028 Activ Pool

Pool Protector 1 lit. 89kr

Activ Pool Pool Protector förebygger effektivt beläggningar på poolens botten och sidor.

Dosering: Tillsätt 1 dl Pool Protector per. 10.000 liter vatten. Förebyggande dosering: Tillsätt veckovis 0,5 dl Pool Protector per. 10.000 liter vatten. Blanda först Pool Protector i en ren plastbehållare med vatten. Lösningen tillsätts sedan längs poolkanten.

Vid mycket badande, hög temperatur, eller efter storm rekommenderas en högre dos.

Blanda inte med andra kemikalier.

Produkt som står i originalförpackning förvaras utom räckhåll för barn, frostfritt och fritt från direkt solljus.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketterna på din produkt!

5029 Activ Pool

Pool Protector 5 lit. 375kr

Activ Pool Pool Protector förebygger effektivt beläggningar på poolens botten och sidor.

Starta dosering: Tillsätt 1 dl Pool Protector per. 10.000 liter vatten. Förebyggande dosering: Tillsätt veckovis 0,5 dl Pool Protector per. 10.000 liter vatten. Blanda först Pool Protector i en ren plastbehållare med vatten. Lösningen tillsätts sedan längs poolkanten.

Vid mycket badande, hög temperatur, eller efter storm rekommenderas en högre dos.

Blanda inte med andra kemikalier.

Produkt som står i originalförpackning förvaras utom räckhåll för barn, frostfritt och fritt från direkt solljus.

Använd biocidprodukter på ett säkert sätt. Läs alltid etiketterna på din produkt!

5034 Activ Pool

WinterCare 1 lit. 79kr

För övervintring av pool. WinterCare hämmar argtillväxt och förebygger kalkutfällning.

Dosering: Per 10.000L³ poolvatten, beroende på vattnets hårdhet dH: 0 – 6°dH = 400 ml, 7 – 12°dH = 500 ml, 13 – 18° dH = 600 ml 19 – 25° dH = 700 ml, vid högre hårdhet= 800 ml. Hårdhetsgraden i ditt område kan hittas på ditt elbolags hemsida.

Bruksanvisning: Sänk vattennivån till skimmernivå och montera vinterpluggen. Vinterstängning bör inte ske förrän vattnet är ca 10°c.

Rengör poolen grundligt, justera pH värdet till 7,0-7,2 och genomför en chokklorering.

Activ Pool WinterCare utspädes först i vatten och fördelas sedan över vattenytan med t.ex. en vattenkanna.

Activ Pool WinterCare förhindrar inte isbildning!

5043 Activ Pool

WinterCare 3 lit. 189kr

För övervintring av pool. WinterCare hämmar algtillväxtoch förebygger kalkutfällning.

Dosering: Per 10.000L³ poolvatten, beroende på vattnets hårdhet dH: 0-6°dH = 400 ml, 7 – 12°dH = 500 ml, 13 – 18° dH = 600 ml 19 – 25° dH = 700 ml, vid högre hårdhet = 800 ml. Hårdhet i ditt område hittar du på ditt elbolags hemsida.

Bruksanvisning: Sänk vattenståndet till under skimmernivå och montera vinterpropen. Vinterstängning bör inte ske förrän vattnet är ca 10C°. Rengör poolen grundigt, justera pH värdet till 7,0-7,2 och genomför en chokklorering.

Activ Pool WinterCare utspädes i vatten och fördelas sedan utöver vattenytan.

Activ Pool WinterCare förhindrar inte isbildning i poolen!

5032 Activ Pool

Flocking Liquid 1 lit. 99kr

Activ Pool Flocking Liquid gör vattnet klart genom att samla mycket små partiklar och göra dem till större enheter så att de fångas upp bättre poolens sandfilter.

Dosering: Justera först pH-värdet till 7,2. Tillsätt 50-100 ml Flocking Liquid till 10.000 liter vatten. Patronfilter: Pumpen ska vara avstängd medan Flocking Liquid sprids ut i poolen, t.ex. med en vattenkanna med en sprinkler. Sandfilter: Tillsätts vid poolens skimmer medan pumpen går. Efter 2-3 dagar tvättas sandfilter. Om det behövs, upprepa behandligen. OBS: Vissa oklarheter i poolen är mycket ofta p.g.a. att vattnets pH har varit för hög under en period eller en organsik förorening. Kontrollera att pH är 7,2 och rengör vid behov vattnet med en klor chock.

Produkter skall förvaras i originalförpackning oåtkomligt för barn, frostfritt och ej i solljus.

 

5033 Activ Pool

Flocking Rolls 8 x 125g 199kr

Optimera ditt sandfilters effektivitet genom att använda Flocking Rolls. Ditt sandfilter får då möjlighet att på ett effektivt fånga upp mycket små damm och svävande partiklar som annars ibland kan leda till oklart poolvatten.

Användning: Används endast med sandfilter. Före användning justeras pH.

Det är lämpligt att backspola filtret och chockklorera vattnet innan.

Ett stycke Flocking Roll placeras i breddavloppet, alternativt i pumpens förfilter. Det kommer nu att själv utsöndra flockingmedel de närmsta dagarna. En ny rulle läggs i när den första är tom.

5046 Activ Pool

Pool Clean 1 lit. 99kr

ActivPool Pool Clean är främst till för vårrengöring av pooler. Pool Clean löser lätt upp alla kalkavlagringar, rostfläckar och annan smuts på poolens sidor och botten.

Bruksanvisning: Produkten får endast användas för de angivna endamålen. Pool Clean utspäddes vid koncentrationer av 1:100/1:10 eller till och med outspädd beroende på hur smutsig poolen är. Applicera med en borste eller skrubba. Låt lösnngen verka i minst 15 minuter och sköljs de behandlade ytorna av med rikligt med vatten.

5045 Activ Pool

WaterLine Extra Gel 0,5kg 294kr

Effektiv alkalisk rengöring av alla material i poolen (kakel, polyester etc.). WaterLine Gel Extra kännetecknas av den extremt höga halten av rengöringsaktiva substanser. Produkten har en utmärkt förmåga att lösa upp och rengöra den starkaste smutsen och fettavlagringar som kan uppstå vid vattenlinjen. Poolen återfår sin lyster och färg!

Bruksanvisning: Smutsen skall vara våt när man lägger på WaterLine Gel med en trasa eller svamp. Låt WaterLine Gel sitta i minst 10 minuter och skölj sedan bort med vatten. Eventuella torkade flingor kan sedan borstas bort. Vid väldigt svåra fläckar upprepas behandlingen.

Vigtig information: WaterLine Gel är vid intagande i mun giftigt för djur och människor!

5027 Activ Pool

Oxy CombiTabs 20g 1kg 389kr

Den ultimata vården till ett klorfritt poolvatten. Den unika 3-fas tabletten desinficerar och ger ett rent och klart poolvatten.

Vit fas: Snabb desinfektion med aktivt syre.

Blå fas: Förstärker och förlänger desinfektionen, samt förhindrar att vattnet blir grumligt och får beläggningar.

Orange fas: Förhindrar utfällning av kalk och mineraler i vattnet.

Hur?: Tabletterna placerades i ett flytande kemikaliedispenser till pooler, alternativt i poolens bräddavlopp. Kasta inte tabletterna direkt i poolen, eftersom det kan bleka bassängbotten.

Dosering:

Uppstart: 1 tablett per. 1,000 L vatten.

Underhåll: 1 tablett per 1000 liter vatten var tredje dag.

Biocider måste användas med försiktighet. Läs etiketten och instruktioner innan du använder produkten.

5023 Activ Pool

Klor MultiCare Tab 250g 269kr

Den ultimata allt-i-en tablett för effektiv vård av poolvatten. MultiCare Tab kombinerar på ett unikt sätt chockdesinfektion av badvattnet tillsammans med bibehållen hög vattenhygien under längre perioder. Samtidigt tillförs flockmedel, så att poolen förblir kristallklart. Enkelt och effektivt!

Dosering: Tillsätt 1 tablett per. 20.000 liter vatten. När tabletterna endast är 10% av normal storlek, lägg då till nya tabletter.

Instruktioner: Perfekt klorinhalt: 1-3 mg / l. Perfekt pH 7.0 till 7,4. Kontrollera och justera regelbundet klor och pH-nivån. Sätt alltid tabletterna i en flytande klordispenser eller i poolens skimmer. Var medveten om att produkt som står i originalförpackningen skall förvaras utom räckhåll för barn, frostfritt och fritt från direkt solljus.

Varning: Att blanda olika klorprodukter kan leda till starka reaktioner och explosioner! Blanda inte med andra kemikalier! Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketterna och produktinformationen.

5020 Activ Pool

Klor LongTabs Multi 200g 1kg 169kr

Multitabletter med fyra-i-ett-funktion: PH stabilisator, Klor LongTabs, Pool Protector och Flockning tillsammans i en tablett. Multitabletten används optimalt i kombination med Klor SuperChock. Vattnet får på detta sett en löpande stabilisering.

Klorhalt: 82%. Förpackning: Plastbehållare med ett skruvlock.

Instruktioner: Perfekt pH: 7,0 -7,4. Perfekt klorinhalt: 1-3 mg / liter. Kontrollera och justera regelbundet pH och klor nivåer.

Dosering: Tillsätt 1 tablett per. 20.000 liter vatten. När tabletterna endast är 10% av normal storlek, lägg då till nya tabletter. Sätt alltid tabletterna i en flytande klordispenser eller i poolens skimmer.

 

 

 

 

 

5021 Activ Pool

Klor LongTabs Multi 200g 5kg 659kr

Multitabletter med fyra-i-ett-funktion: PH stabilisator, Klor LongTabs, Pool Protector och Flockning i en och samma tablett. Multitabletten används optimalt i kombination med Klor SuperChock. Vattnet får då en löpande stabilisering.

Klorhalt: 82%. Förpackning: Plasthink

Instruktioner:

Perfekt pH: 7.0 till 7,4.

Perfekt klorinhhalt: 1-3 mg / liter.

Kontrollera och justera regelbundet pH och klor nivåer.

Dosering: Tillsätt 1 tablett per. 20.000 liter vatten. När tabletterna endast är 10% av normal storlek, lägg då till nya tabletter. Sätt alltid tabletterna i en flytande klordispenser eller i poolens skimmer. Var medveten om att produkten som står i originalförpackningen skall förvaras utom räckhåll för barn, frostfritt och fritt från direkt solljus.

5038 Activ Pool

Test Set PH/Klor/Bromin 179kr

Activ Pool Test Set PH/Klor/Bromin är ett enkelt och effektivt sätt att bestämma vattnets pH-värde och klorhalt. Testkittet innehåller behållare med tryckta färgkoder, snabblöslig tablett respektive pH(fenolrött) och Klor(DPD1). En enkel och tydlig manual ingår. Fyll behållaren med vatten upp till märket och tillsätt respektive pH och Klortablett. (se märkning på förpackningen och behållaren)

Observera att tabletterna skall placeras i de minsta kammarna utan färg.

Skaka medan tabletterna löses upp i ca 25 sek. Jämför sedan vattenprovets färg med den utskrivna färgskalan. Välj en av de färger som matchar färgen på vattnet bäst och läs av vattnets pH-värde och klorhalt på den utskrivna färgskalan.